วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการดำเนินการตรวจสอบ ความพร้อมและความเหมาะสมขององค์กรเพื่อขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 และสาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1, สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1, สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 และสาขาอาชีพนักบริหารขนส่งทางถนน ระดับ 1 เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"