28 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม