26 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ณ ห้องประชุม 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม