วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิธีทางศาสนาทำบุญประจำปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสริมสิริมงคล โดยมี พระครูประทีปกาญจน์ธรรม (หลวงพ่อเต้) วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี ประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานจัดงาน
กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนัก ในด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมบุญบารมี ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ฯ และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และยังเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และศึกษาความสำคัญด้านศาสนพิธี ศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
โดยมี ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ดร.ชยพล เพชรพิมล ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี ดร.วรสุดา สุขารมณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายสาธิต ยอดดำเนิน ประธานเครือข่าย BIZ CLUB กาญจนบุรี และแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ติดตามข่าวสาร www.kru.ac.th

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม