3 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในงานอุตสาหกรรม และสามารถจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการ (ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ภาพ : อนันต์ บุตรแดง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม