2 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 1 รอบที่ 1 "การเตรียมเพื่อยื่นขอเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้องประชุม 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
www.kru.ac.th
http://techno.kru.ac.th/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม