วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ จัดโดยวิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม