26 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพ : อ.ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย
www.kru.ac.th
https://techno.kru.ac.th/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม