ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

ปีการศึกษา 2563

Improvement Plan
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ปีการศึกษา 2562

Improvement Plan
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

 ปีการศึกษา 2561

 Improvement Plan 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

 ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

 ปีการศึกษา 2559

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 ปีการศึกษา 2558

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ