สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ดูรายละเอียด    

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  ดาวน์โหลด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555     
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  

 

สาขาวิชาการบริหารจัดการอาคาร

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการอาคาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
ดูรายละเอียด    
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  ดาวน์โหลด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์        
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562    
ดูรายละเอียด    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์        
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557            
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  

 

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม     
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560            
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  

 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563          
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  ดูรายละเอียด

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564          
ดูรายละเอียด  ดูรายละเอียด