ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

           สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ใน 4 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า และสาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ สร้างมาตรฐานความรู้ด้านโลจิสติกส์ และเพื่อบริการวิชาการให้กับผุ้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

           ติดต่อสอบถามโทร 034-534078
           Facebook : โลจิสติกส์ ราชภัฏกาญจนบุรี