ศูนย์บริการยานยนต์

 

           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีโครงการจัดตั้งศูนย์บริการยานยนต์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบของนักศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งการให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้
           1.ราคาการให้บริการซ่อมบำรุงประเมินจากการปฏิบัติงาน ชั่วโมงละ 50 บาท (ไม่รวมระยะเวลาในการจัดหาอะไหล่)

อัตราค่าบริการพื้นฐาน
           1.เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ 60 บาท
           2.เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซต์ 50 บาท
           3.เปลี่ยน้ำมันเกียร์ 60 บาท
           4.เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย 60 บาท

           สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 034-534078