ปรัชญา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาคนทางด้านเทคโนโลยี เพื่อไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแนวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยี ที่เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนายกระดับชุมชนท้องถิ่น

 พันธกิจ

           1.   ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น

           2.   วิจัยและสร้างนวัตกรรม ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียน การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

           3.   บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           4.   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มในการดำเนินชีวิต