ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนามาจากภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีลักษณะแตกต่างจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความพร้อมด้านบุคลากรและครุภัณฑ์พร้อมยกฐานะเป็นคณะได้จึงได้รับความเห็นชอบจากสภาประจำสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2541 วันที่ 31 พฤศจิกายน 2541 ให้ตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แยกออกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเปิดสอนในสาขาต่างๆดังต่อไปนี้
                                1.เทคโนโลยีก่อสร้าง
                                2.เทคโนโลยีเครื่องกล
                                3.เทคโนโลยีเซรามิกส์
                ในปีการศึกษา 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงมีฐานะเป็นคณะฯหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันดังต่อไปนี้ คือ
                                1.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา
                                   - เทคโนโลยีเครื่องกล
                                   - เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
                                   - เทคโนโลยีอุตสาหการ
                                2.การจัดการโลจิสติกส์
                                3.การบริหารจัดการอาคาร
                                4.ออกแบบอุตสาหกรรม
                                5.อุตสาหกรรมศิลป์
                                6.เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์/โทรสาร 034-534078